Introduktion till ASP .NET

Ett av de vanligaste språk som används för hemsidor idag är ASP .NET. Detta språk använder ”vanliga” programmeringsspråk istället för enklare scriptspråk. Med ASP .NET kan du inte bara programmera en hemsida, utan även utveckla hela applikationer.

ASP .NET är framtaget av Microsoft och är baserat på deras .NET Framework. Språken man huvudsakligen använder för ASP .NET-programmering är C#, Visual Basic och J#. ASP står för Active Server Pages. När webbrowsern vill öppna en asp-sida skickas en förfrågan till servern, som kör programmet och skickar tillbaka resultatet till webbläsaren. Servern är Microsoft’s IIS, Internet Information Services, som ingår automatiskt i Windows 2000 och Windows XP.

Alla dina hemsidesfiler som innehåller ASP .NET måste sparas som .aspx för att servern ska köra scripten. Vilket språk man programmerar i anges alltid överst på varje ny sida, <%@ Page Language=”C#” %>.

Varje script bör sparas i en separat fil, eller anges i separata script-taggar i .aspx-filen. Detta kallas code-behind.

Varje script omges av taggarna <script> och </script>. För att tala om för servern att det är ett script som servern ska tolka lägger man till attributet runat=”server” i starttaggen. Detta är en så kallad Server control. Det finns tre olika typer av Server controls – HTML, Web och Validation. HTML Server control visas nedan. Sub står för subrutin.

<br>
<script runat="server"><br>
Sub Page_Load<br>
link.HRef="http://www.google.se"<br>
End Sub<br>
</script>

<p><html><br>
<body></p>
<p><form runat="server"><br>
<a id="link" runat="server">Sök på Google, klicka här!</a><br>
</form></p>
</code</pre>

<pre><code></body><br>
</html>

Det som kommer visas på skärmen är texten i <a>-taggen, vilken är en länk. När man klickar på länken körs scriptet ovan, vilken alltså öppnar en webbläsare och sidan Google.se.

Web Server controls liknar HTML Server controls, men behöver inte länka till någonting, utan kan istället utföra små uppgifter. Exempelvis om det på en knapp står ”Klicka här” och användaren klickar på knappen, körs scriptet och knappen byter text till ”Du har klickat här”.
Validation Server controls är script som kontrollerar om user input är korrekt, exempelvis om användarnamn och lösenord stämmer överens etc. Gör det inte det kan scriptet generera ett felmeddelande till användaren.

Events
Eftersom man använder riktiga programmeringsspråk i ASP .NET kan man använda sig av events. Titta på exemplet ovan i HTML Server control, där anges Page_Load som event i subrutinen. Page_Load triggas varje gång en ny sida laddas, och kör subrutinen.

Vill man att detta bara ska hända första gången en sida laddas delar man upp scriptet i två delar och använder sig av Page.IsPostBack property. Precis som i andra programmeringsspråk använder man sig av if-satser. Villkor används för att ange om sidan laddas för första gången eller inte. Not betyder att sidan laddas för första gången.

<script runat="server"><br>
Sub Page_Load<br>
if Not Page.IsPostBack then<br>
label.Text="Klockan är exakt " & now()<br>
end if<br>
End Sub<br>
</script>

Exemplet ovan visar vad klockan är första gången sidan laddas.

Formulär
Det är vanligt att man använder olika typer av formulär på hemsidor. Dessa definieras i ASP .NET med taggen <form>. Även här måste man lägga till runat=”server” för att servern ska köra koden. Oftast sammanställs ett formulär genom att användaren klickar på knappen Skicka/Submit. För att formuläret ska synas på skärmen lägger man det i <body>-taggen i HTML-koden.
<br> <script runat="server"><br> Sub submit(Source As Object, e As EventArgs)<br> knapp.Text="Formuläret är sammanställt!"<br> End Sub<br> </script><br>

<br>
<html><br>
<body>

<p><form runat="server"><br>
<asp:Button id="knapp" Text="Skicka" runat="server" OnClick="submit" /><br>
</form></p>
</body><br>
</html>

En knapp visas nu på sidan med testen ”Skicka”. När användaren har klickat på knappen står det istället ”Formuläret är sammanställt!” på knappen.

Exemplen ovan visar endast en liten bråkdel av vad man kan göra med ASP .NET. För en erfaren programmerare finns det oändliga möjligheter. Är man helt grön när det kommer till programmering rekommenderas PHP som en bra inkörsport till utveckling av dynamiska webbsidor.