Introduktion till PHP

Att lära sig programmera i PHP anses vara relativt enkelt och du behöver inga direkta förkunskaper om programmering. Det kan dock vara bra med grundläggande HTML-kunskaper, eftersom PHP och HTML oftast kombineras för att göra hemsidor.

För att kunna använda PHP på din hemsida måste den server du använder dig av kunna hantera PHP. Detta kan vanligtvis de flesta servrar redan, men är du ändå osäker så ställ frågan till din administratör. Finns det stöd för PHP behöver du inte bry dig om någonting, utan servern parsar (tolkar) alla filer åt dig automatiskt.

PHP-scripten körs endast på den server där hemsidan ligger. Det som visas för hemsidans besökare är endast det som scriptet genererar, alltså resultatet eller output när scriptet körs.

Om du vill testa på hemma, installera WAMP webserver. Fungerar till Windows och är riktigt enkelt att använda. Installera och starta, gå till http://localhost/. Mappen där du ska lägga dina script anges i installationsguiden.

All kod du vill ska tolkas som PHP-kod ska omges med <php ?>. Filen måste även sparas med ändelsen .php. T.ex test.php.

Alla delar i koden, instruktion, sats etc, som du skriver måste avslutas med ett semikolon (;).

Ren text i programmering kallas för sträng. För att markera att en text är just det ska stycket omges med citationstecken (”…”). För att skriva ut vanlig text på skärmen används instruktionen echo.

Koden ovan kommer generera texten inom ” ” i webbläsaren. Dock kommer texten skrivas ut som en enda rad på skärmen, helt utan formatering. Detta kan vi ändra på med hjälp av HTML. All kod måste skrivas på samma rad.

<br>
<php<br>
echo '<strong>Välkommen hit! </strong>Det här är min sida, här kommer jag lägga upp <a href="/blog/bygga-hemsida/familjen.html">bilder</a> och berätta lite om min familj.';<br>
?><br>

Koden ovan kommer nu visas såhär:

Välkommen hit!
Det här är min sida, här kommer jag lägga upp bilder
och berätta lite om min familj.

Viktigt att tänka på i det här fallet att ersätta alla ” med enkla ‘ i HTML, annars tror PHP att stycket slutar vid första ” i HTML-koden.

Variabler
I de flesta programmeringsspråk jobbar man med variabler, så även PHP. En variabel kan man säga är som en lite ask, där du stoppar innehåll, exempelvis namn, spelpoäng, tid osv. Rent datortekniskt är det en dedikerad yta i minnet där du kan lagra ett värde. Genom att ange variabeln i koden hämtar du värdet som finns lagrat i variabeln.

För att definiera en variabel använder man $-tecken, namnet på variabeln väljer du själv. För att du enklare ska komma ihåg vad din variabel heter är det bra att använda variabelnamn som är kopplade till innehållet.

<br>
<php<br>
$firstName =  ”Sofia”;<br>
$gameName = ”Super Mario”;<br>
$points = ”2000”;<br>
echo ” $firstName spelade spelet $gameName och fick ihop $points poäng!”;<br>
?><br>

Koden ovan lagrar 3 variabler i minnet, och när det sedan används i echo hämtas variabelvärdena i minnet och skrivs ut på skärmen tillsammans med övrig text:

Sofia spelade spelet Super Mario och fick ihop 2000 poäng!

Villkorssatserna if och else
Många gånger när man programmerar vill man visa olika resultat beroende på utfall av händelser. Man tar då hjälp av olika satser, de två vanligaste är if (om) och else (annars).

I if-satsen definieras vad som ska hända om ett visst villkor är uppfyllt. Else-satsen beskriver vad som ska hända om innehållet i if-satsen INTE är uppfyllt.

Villkoren för if och else definieras inom parenteser, själva instruktionerna till PHP skrivs inne i satsen.

<br>
<php<br>
If($firstName ==”Sofia”){<br>
echo ”Du är min bästa vän $firstName”;<br>
}<br>
else{<br>
echo ”Du är inte min bästa vän!”;<br>
}<br>
?><br>

Satsen ovan säger att om ”Sofia” anges som namn skrivs texten ”Du är min bästa vän Sofia” ut på skärmen. Allt annat som anges aktiverar else-satsen, och genererar alltså texten ”Du är inte min bästa vän!”.

Observera dubbla likhetstecken när man menar att variabelns innehåll ska stämma överens med det angivna värdet. Enkla likhetstecken används för att tilldela variabeln sitt värde.

Du har nu blivit introducerad till PHP. Självklart finns det mycket mer att lära, men förhoppningsvis har du nu förstått principen med programmering och kan börja skriva dina egna script.

Lycka till!